ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „КАЛИМАНЦИ ПРОПЪРТИС”  ЕООД

Информация за нас:

„КАЛИМАНЦИ ПРОПЪРТИС” ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 148 051 386, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „30-та” №2, тел: 052361673; e-mail: tatianag@electra.co.il

Информация за защита на лични данни:
„КАЛИМАНЦИ ПРОПЪРТИС”, гр. Варна, ул. „30-та” №2, e-mail: tatianag@electra.co.il
„КАЛИМАНЦИ ПРОПЪРТИС” ЕООД обработва лични данни с цел предоставяне на по-качествени и по-разнообразни услуги/продукти/стоки. Стремим се да подобряваме обслужването и с оглед на това изграждаме стратегически търговски партньорства, с които се опитваме да удовлетворим потребностите на клиентите си.

Поверителността  на данните е от изключително значение за нас и за успеха на бизнеса ни. Сигурността на данните ви се гарантира чрез подходящи технически и организационни мерки, целящи недопускане на неразрешен достъп, нерегламентирано ползване, загуба или унищожаване на информация. Ние събираме и обработваме лични данни при спазване на изискванията на законодателството, с  разбирането, че обработването на лични  данни не е неограничено и става с определена цел.

Обработването на лични данни в „КАЛИМАНЦИ ПРОПЪРТИС” ЕООД е със следните основни цели:

– покупко-­продажба на недвижим/и имот/и и/или свързани с това услуги, тяхното заплащане, както и изпълнение нормативни задължения;

– сключване на договори за услуги и/или стоки с търговски (бизнес) партньори на дружеството;

– назначаване и освобождаване на персонал в дружеството.

Конкретно обработването на лични данни е свързано с:

• установяване на самоличността на клиенти;

• управление и изпълнение на клиентски запитвания или заявки за недвижим имот и/или свързаните с това услуги, изпълнение на съответните договори;

• изготвяне на оферта и/или сключване на договор;

• изготвяне на оферта и/или сключване договори с бизнес партньори;

• изпращане на фактура за недвижим имот и/или свързаните с това услуги;

• осигуряване на необходимото цялостно обслужване, както и за събиране на дължимите суми за получения  недвижим имот  и/или свързаните с това услуги;

• уведомление за всичко, свързано с недвижимия имот  и/или свързаните с това услуги,  изпращане на различни известия, уведомление за проблеми и/или за отговор на подадени от молби, предложения, съобщения, рекламации;

• установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с фирмените условия за съответния недвижим имот  и/или свързаните с това услуги;

• извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

• извършване на обработка от съвместни администратори на лични данни при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

• назначаване и/или освобождаване на персонал на дружеството, поддържане на трудово досие.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Личните данни в „КАЛИМАНЦИ ПРОПЪРТИС” ЕООД се обработват, когато това е предвидено в нормативни актове в изпълнение на задължения:

• предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други, свързани нормативни актове, във връзка с воденето на счетоводство;

• в съответствие с изпълнение на задължения, вменени от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, при сключването на нотариален акт/окончателен договор за  покупко-продажба на недвижим имот и/или свързаните с това услуги;

• за предоставяне на информация на съда и трети лица, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално-правни нормативни актове;

• в съответствие с изпълнение на задължения, вменени  от Закона за мерките срещу изпирането на пари  (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ);

• за предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679);

• достъп до личните данни могат да имат и други лица и органи, посочени в закон. Гореспоменатите могат да изискат данните по надлежен ред във връзка с изпълнението на техните правомощия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Лични данни се обработват във връзка с покупка на недвижим имот и/или свързаните с това услуги, в изпълнение на договорни задължения и права.

Обработването се извършва с цел:

•   установяване на самоличността на клиента през търговски канал;

•   управление и изпълнение на заявка за недвжими имот и/или услуги, изпълнение на даден договор;

•   изготвяне на оферта за сключване на договор;

•   сключване на предварителен договор;

•   изготвяне и изпращане на сметка/фактура;

•   осигуряване на обслужване и събиране на дължими суми;

•   изпращане на различни известия за проблеми, грешки или за отговор на получени съобщения;

•   защитаване и осигуряване на безопасност на фирмената дейност, на служители и клиенти;

•   обработване на данни от сметки/фактури за цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им, с цел изготвяне на общ поглед върху стоки и/или услуги;

•   извършване на обработка на данни, включително от съвместни администратори, при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

Съгласието е основание за обработване на личните данни и целта се посочва в него. В определени случаи обработването на лични данни се извършва само след предварително  съгласие. При даване на съответно съгласие, и до неговото оттегляне и/или прекратяване, ние можем да изготвяме подходящи предложения за услуги и/или продукти на „КАЛИМАНЦИ ПРОПЪРТИС” ЕООД като извършваме анализи на личните данни и/или данни за потребление.

Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време и не дава отражение върху изпълнението на договорните ни задължения, ако има такива. При оттегляне на съгласието за обработване на лични данни за някои или за всички основания, „КАЛИМАНЦИ ПРОПЪРТИС” ЕООД няма да използва личните данни за посочените в него цели.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на дадено съгласие става чрез посочения в него начин или като използвате данните ни за контакт.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ОГЛЕД НА НАШ ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС

Ние използваме видеонаблюдение на територията на жк Ботаника, с оглед на наш легитимен интерес, за да извършваме опазване на имуществото на дружеството и за осигуряване на безопасността на служители, работници и клиенти на дружеството.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние прилагаме организационни и технически мерки, предвидени от законодателството и приложими в нашата организационна практика, за осигуряване на защита на данните на служителите/работниците, потребителите и търговските ни партньори. Дружеството е определило Работна група за защита на данните, която подпомага процесите по опазване и сигурност на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, може да използваме механизми за защита като криптиране и др.

ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Използването на лични данни се прекратява за целите, свързани с договорно правоотношение, след прекратяване на договор, но не се изтриват преди изтичане на една година от прекратяване на договор или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните:

· по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години);

· по Закона за счетоводството за съхранение на ведомости за заплати ( 50 години);

· по Закона за задълженията и договорите изтичане на определените давностни срокове за предявяване на претенции (5 години);

· по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца);

· по задължения за предоставяне на информация на съд, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА

Предоставянето на лични данни на трети лица е с основна цел предлагане на качествено и комплексно обслужване – услугите и/или продуктите, които предлагаме да покриват потребителските очаквания.

Лични данни на трети лица не се предоставят, преди да сме уверени в наличието на технически и организационни мерки за защита на тези данни. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на личните данни.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ

Личните данни се предоставят и/ или разкриват на:

Лица, обработващи данни от името на „КАЛИМАНЦИ ПРОПЪРТИС“ ЕООД:

· нотариуси и нотариални кантори при продажбата на имот и/или свързани с него услуги;

· брокери, при продажбата на имот и/или свързани с него услуги;

· лица, наети на граждански договор от „Калиманци пропъртис“ ЕООД, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;

· лица, които по договор поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на услуги като техническа поддръжка и др.;

· доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;

· банки за обслужване на плащанията;

· охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с обработване на видеозаписи и/или осигуряване на пропускателния режим в жк Ботаника;

· лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери;

· органи, институции и лица, обработващи лични данни по силата на действащото законодателство;

· лица, пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, споразумения и други документи, и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им.

Лица, обработващи данните от свое име

· компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на лични данни – съдилища, прокуратура, регулаторни органи.

ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Право на информиране

Имате право на:

· информация за това дали личните ви данни се обработват, за целите на обработване, за категориите данни и за получателите, на които данните се разкриват;

· съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и информация за източника им;

· информация за всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящо се до вас,  ако такова се извършва.

Право на коригиране

Имате право по всяко време при обработване на непълни или грешни данни да поискате:

· неточните лични данни да се коригират без ненужно забавяне;

· непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Право на изтриване

Имате право да поискате изтриване, когато:

· личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

· оттеглите съгласие за обработване;

· личните данни не са обработвани законосъобразно;

· с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването при:

· оспорване верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;

· обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием,  Вие искате тяхното ограничено обработване;

· имате нужда за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, а нямаме нужда от тези данни;

· сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията са законни.

Право на преносимост

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

· обработваме данните съгласно договор и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение;

· обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение

Имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация да:

· възразите срещу обработването на личните данни при наличие на законово основание за това;

· при основателно възражение, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

· възразите срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг.

Право на подаване на жалба

· Имате право да подадете жалба пред регулаторен орган в рамките на ЕС и Комисията за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Заявление, свързано с упражняване на права, може да подадете лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В 14-дневен срок от подаването му ще се произнесем по него. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни, или това сериозно затруднява работата ни, този срок може да достигне до 30 дни.

ПРОМЕНИ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „КАЛИМАНЦИ ПРОПЪРТИС” ЕООД

Настоящата Политика за защита на личните данни ще се обновява редовно.  При необходимост от съществени промени ще се публикуват съобщения в уебсайта ни  www.greenvarna.ru

Препоръчваме редовно да се следи Политиката ни за защита на личните данни, за да бъдете информирани относно защитата на личните данни.

БОТАНИКА ВИП Резидънс - ГалериЯ

Видео презентация на ап.G01 партер

bottom5 ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ Разгледай