Българско законодателство

Каква е процедурата за търсене на правото на собственост?
Когато купуваме земята, върху която строим, правим внимателно проучване на правото на собственост на продавача и на всички предходни собственици за последните десет години (десет години е максималният срок, в който могат да се предявяват претенции от КОЯ ДА Е трета страна). Това е сравнително лесно, тъй като всички претенции, които могат да се противопоставят на добросъвестния притежател на имота трябва да бъдат регистрирани в определената за това служба. Преди да закупим какъвто и да е имот, проверяваме в тази служба дали предишният собственик (или някой от неговите предшественици) не го е ипотекирал, не е продал правото на строеж (виж по-долу) или срещу него не е заведено дело за този имот. Ако срещу него не са регистрирани претенции, то не могат да бъдат предявени претенции срещу нас, а впоследствие и срещу вас.
По същия начин може да се направи проверка на нашето право на собственост върху апартамента, който ви продаваме. Ако сме ипотекирали вашия апартамент или сме го продали на друг преди вас, това трябва да е записано в регистъра под нашето име. Ако на наше име няма такава регистрация за вашия апартамент, можете да бъдете сигурни, че върху имота няма тежести.
Документите, които грижата на добър стопанин изисква при търсенето на правото на собственост, са нотариален акт (както и нотариалните актове на предишните собственици за последните 10 години), скица на парцела, която го придружава, удостоверение за липса на тежести (издадена от описаната по-горе агенция по вписванията), удостоверение от държавните и общинските власти, че имотът не е вписан като тяхна собственост, и удостоверение от държавните органи, че по отношение на имота не са вписани искове по закона за реституцията (за възстановени имоти, иззети от държавата по времето на комунизма) и разрешително за строеж. Ние получаваме всички тези документи преди началото на строителството и можем да ви ги представим преди продажбата. В действителност, за да се сключи такава сделка, нотариусът ще изисква те да му бъдат представени.

Притежавам ли земята, върху която е построен апартаментът?
Да. На 9 март 2007 г. българският парламент разреши на чужди граждани да закупуват земя в България. Сега чуждестранните физически и юридически лица могат да придобиват земя, парцели, гори, пътища и земя от горския фонд и земеделска земя. Този закон се отнася и за прилежащата земя на апартаменти, къщи и др. Сега тя може да бъде закупена също толкова лесно, както и самата сграда.
Лицата, които не са български граждани също имат правото да притежават гори и земи в защитени територии, ако те не са изключителна държавна собственост. Купувачът на парцел земя в България трябва да е сигурен дали имотът, който възнамерява да закупи, не е част от защитена зона, защото, ако закупи имот в такава зона, ще трябва да спазва съответните правила.
Чуждестранни лица, които не живеят постоянно в България, могат да притежават земя за второ жилище след изтичането на условията, заложени в договора за присъединяване на България към ЕС. Засега чуждестранните граждани, които желаят да придобият земя в България, трябва да учредят местно дружество и да закупят земята от негово име. Това е рутинна, законна процедура, използвана от хиляди чуждестранни купувачи на имоти в България. Сега, след присъединяването към Европейския съюз, България хармонизира законодателството си с това на ЕС. И чуждестранните граждани, които желаят да притежават земя в България, вече не трябва да учредяват дружество, за да я закупят. Това направи процедурата по придобиване на земя от чуждестранни граждани много по-лесна и евтина.

Покупката пълна собственост ли учредява или само право на ползване?
Според българското законодателство, когато дадено лице стане собственик с нотариален акт, то е собственик и на неограничено право на строеж.

Предполагам, че след като законното право на собственост е неограничено, не съществуват времеви ограничения като право на ползване?
Собствеността е неограничена по време. Банките са удовлетворени с правата на собственост върху строителни проекти в България, поради което лихвеният процент спадна от 18% на 7% през последните 2 години.

Мога ли да си открия банкова сметка в България?
Да. Лицата, които не са граждани на България, могат да си откриват банкови сметки във всякаква валута. Те могат също така свободно да превеждат в родината си парите, които са внесли по тези сметки.

БОТАНИКА ВИП Резидънс - ГалериЯ

Видео презентация на ап.G01 партер

bottom5 ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ Разгледай